Plán organizačného zabezpečenia záverečnej skúšky
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 12.04.2011        Po?et zobrazení: 6337          Tla?i? ?lánok

Plán organizačného zabezpečenia záverečnej skúšky

...

I. Úvodné informácie

Organizáciu záverečnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a overenie, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.
Žiak môže konať záverečnú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru a splnil povinnosť minimálnej účasti na vyučovaní odborného výcviku.
Záverečná skúška sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť.
Praktická časť sa vykoná po písomnej časti skúšky a pred ústnou časťou skúšky; praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj v inom termíne, najmä z dôvodu sezónnych prác.

II. Základné údaje o končiacich triedach

Učebný odbor:   2487 H autoopravár
Zameranie:       01 autoopravár - mechanik
Trieda:             III. A
Počet žiakov:    10
Triedny  učiteľ:  Ing. Anna Trniková
P.č.      Meno  Priezvisko

 1. Matúš Adam
 2. Matúš Golian
 3. Samuel Ivanič
 4. Dominik Kováč
 5. Jozef Roman
 6. Peter Škvarka
 7. Jakub Turan
 8. Kristián Výbošťok
 9. Dominik Zajac
 10. Mgr. Ondraj Kubaliak

 

Učebný odbor:  2964 H cukrár
Trieda:            III. C
Počet žiakov:   8
Triedny učiteľ:  Ing. Anna Trniková

P.č.   Meno  Priezvisko

 1. Viktória Hradská
 2. Veronika Lenhardtová
 3. Alžbeta Spodniaková
 4. Ema Tomaškinová
 5. Alžbeta Turanová (Vicianová)
 6. Martina Kroščenová
 7. Ing. Viera Šalková
 8. Bc. Marian Šalko

Učebný odbor:  2982 F potravinárska výroba
Trieda:            II. E
Počet žiakov:   8
Triedny učiteľ:  p. Alena Kaufmanová

P.č.   Meno  Priezvisko

 1. Viktória Balážová
 2. Terézia Fíziková
 3. Kristína Kováčová
 4. Margita Kováčová
 5. Marián Miklóš
 6. Dominik Somsi
 7. Richard Lanz
 8. Michaela Bartošová

III. Termíny záverečnej skúšky - plánované

Kód odboru Učebný odbor Trieda             Časť záverečnej skúšky
                                                   písomná             praktická            ústna
2487 2       Autoopravár     III. A       14.6.             15., 16. 6.       17.6.          

2964 2       Cukrár            III. C       14.6.             15., 16. 6.             17. 6.

2982 F Potravinárska výroba  II.E      14.6.                 17.6.                20.6.

 

IV. Personálne zabezpečenie záverečnej skúšky - predbežne

Zloženie skúšobnej komisie pre učebný odbor 2487 H autoopravár
Stáli členovia:

predseda: Bc. Martin Snopko Technická akadémia Zvolen

podpredseda: Ing. Peter Lazár SOŠOaS Krupina

triedny učiteľ: Ing. Anna Trniková SOŠOaS Krupina

delegovaný zástupca: p. Peter Lendvorský (Autoopravy P. Lendvorský)

skúšajúci - písomná časť Ing. Monika Ungvarská SOŠOaS Krupina

Ing. Peter Lazár SOŠOaS Krupina

skúšajúci - praktická časť p. Marián Oravec SOŠOaS Krupina

p. Jozef Baculík SOŠOaS Krupina

skúšajúci - ústna časť Ing. Monika Ungvarská SOŠOaS Krupina

Ing. Peter Lazár SOŠOaS Krupina

p. Jozef Baculík SOŠOaS Krupina

 
 

Zloženie skúšobnej komisie pre učebný odbor 2964 H cukrár
Stáli členovia:

predseda: Mgr. Emília Klocháňová SOŠ Pod Bánošom, B. Bystrica

podpredseda: Bc. Andrea Hroncová SOŠOaS Krupina

triedny učiteľ: Ing. Anna Trniková SOŠOaS Krupina

delegovaný zástupca: p. Jaroslava Verónyová SOŠOaS Krupina

skúšajúci - písomná časť Ing. Anna Trniková SOŠOaS Krupina

Ing. Žofia Miškovová SOŠOaS Krupina

skúšajúci - praktická časť Bc. Andrea Hroncová SOŠOaS Krupina

p. Alena Kaufmanová SOŠOaS Krupina

skúšajúci - ústna časť Ing. Anna Trniková SOŠOaS Krupina

Ing. Žofia Miškovová SOŠOaS Krupina

Ing. Eva Fekiačová SOŠOaS Krupina

Bc. Andrea Hroncová SOŠOaS Krupina


 

Zloženie skúšobnej komisie pre učebný odbor 2982 F potravinárska výroba
Stáli členovia:

predseda: Bc. Viera Sebíňová SOŠ hot. služieb a obchodu, Zvolen

podpredseda: Bc. Andrea Hroncová SOŠOaS Krupina

triedny učiteľ: p. Alena Kaufmanová SOŠOaS Krupina

delegovaný zástupca: p. Jaroslava Verónyová SOŠOaS Krupina

skúšajúci - písomná časť Mgr. Anna Borbuliaková SOŠOaS Krupina

Ing. Žofia Miškovová SOŠOaS Krupina

skúšajúci - praktická časť p. Michal Konček SOŠOaS Krupina

p. Eva Mičudová SOŠOaS Krupina

skúšajúci - ústna časť Mgr. Anna Borbuliaková SOŠOaS Krupina

Ing. Žofia Miškovová SOŠOaS Krupina

Bc. Andrea Hroncová SOŠOaS KrupinaSúvisiace odkazy: Odbory, Kontakty, Služby, Zváračská škola, Autoškola, Autoservis, Cukrárska výroba, Fotogaléria, Legislatíva školy, Vyučovanie a prázdniny, Rozvrh hodín, Termíny porád a skúšok, Maturitná skúška, Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, Kritériá pre prijatie, Spravodajstvo, Povinné zverejňovanie, ŠkVP, Žiacka školská rada, Rada školy pri SOŠOaS Krupina, Triedy a triednictvo, Školský poriadok, Projekty, Cukráreň , Na stiahnutie, Vedenie školy, O škole, Pedagogickí zamestnanci, Zvonenie, Výchovné poradenstvo, Propagačné video, Kolektívna zmluva, Naši sponzori, Predaj prebytočného majetku, Obchodná verejná súťaž, Verejné obstarávanie, Prieskum trhu, Školský časopis, Handy Hands, Učíme remeslá moderne, Žiacka Knižka, DIGIŠKOLA, Funny Tour 2016, Euroscola 2016, Erasmus+, DualPro, Eurscola 2017, Školská psychologička, Lala Tour 2017,

Náhodná fotografia