Učíme remeslá moderne
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 10.12.2014        Po?et zobrazení: 1363          Tla?i? ?lánok

Učíme remeslá moderne

 

Názov projektu : Učíme remeslá moderne

 

 ITMS kód Projektu: 26110130625

Kód Výzvy : OPV – 2012/1.1/08 - SORO

Miesto realizácie projektu: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Krupina

Operačný program : Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom : Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Prioritná os : 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie :   1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Doba trvania projektu:         4/2014  - 09/2015

Schválený rozpočet: 163 302,62 €, spoluúčasť školy je 5 %

 Strategický cieľ projektu: Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na strednej škole s využitím inovovaných foriem a metód výučby

 

Špecifické ciele projektu:

1.

 

Skvalitniť učebné materiály a inovovať obsah a metódy vzdelávania

1.1

Inovácia vzdelávania zameraná na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti

 

 

2.

Podporiť odborný a osobnostný rozvoj pedagogických zamestnancov

 

2.1

Ďalšie vzdelávanie a podpora osobnostného odborného rozvoja pedagogických zamestnancov

Fotogaléria - URM


Súvisiace odkazy: Školenia, Videá, Elektronické materiály, Obstaraný majetok, Učíme remeslá moderne,

Náhodná fotografia