• cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 26.10.2015        Po?et zobrazení: 725          Tla?i? ?lánok

Učíme remeslá moderne

Od apríla 2014 do septembra 2015 prebiehal na SOŠ obchodu a služieb v Krupine projekt „učíme remeslá moderne“ spolufinancovaný zo zdrojov EÚ  pod záštitou Európskej únie, ASFEU a Operačného programu Vzdelávanie.

Cieľom projektu bolo inovovať obsah a metódy vzdelávania, skvalitniť učebné materiály a podporiť osobnostný a osobný rozvoj pedagogických zamestnancov.

Prijímateľ: Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8,  Krupina

 

Druh projektu: Národný projekt

 

Názov projektu: Učíme remeslá moderne

 

ITMS kód Projektu: 26110130625

 

Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

 

Opatrenie: 2. Premena tradičnej školy na modernú

 

Miesto realizácie projektu: Stredná odborná škola obchodu a služieb, M.R. Štefánika 8,  Krupina

 

Termín realizácie projektu: apríl 2014 – september 2015

 

Celkové náklady na projekt:

163 302,65 €

z toho výška NFP z ESF je do výšky 138 807,25 €

zo ŠR do výšky 16 330,27 €

vlastné zdroje školy 8 165,13 €.

 

Ciele projektu:

1.    Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na strednej škole s využitím inovovaných foriem a metód výučby.

2.    Skvalitniť učebné materiály a inovovať obsah a metódy vzdelávania inováciou obsahu a metód výučby a tvorbou učebných  materiálov pre žiakov Strednej odbornej školy v Krupine a vytvoriť základ pre uskutočňovanie obsahovej prestavby vzdelávania na škole.

3.   Podporiť odborný a osobnostný rozvoj pedagogických zamestnancov účasťou na ich ďalšom vzdelávaní, čím získajú kvalifikáciu a dostatočné kompetencie využiteľné pri inovácii a tvorbe učebných materiálov a pri vyučovaní pomocou moderných učebných pomôcok.

 

Názov aktivít projektu: 

1. 1.  Inovácia vzdelávania zameraná na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti

2. 1.  Ďalšie vzdelávanie a podpora osobnostného odborného rozvoja pedagogických zamestnancov

 

Cieľová skupina:                                                           

1.    Žiaci strednej školy

2.    Pedagogickí zamestnanci strednej školy

 

Realizácia projektu prispela k príprave absolventov schopných splniť požiadavky trhu  práce. V rámci neho prebehla modernizácia učební a pracovísk odborného výcviku pre učebné odbory cukrár, obrábač kovov a autoopravár spojená s vytvorením nových učebných pomôcok (prezentácia, interné príručky, DVD). Taktiež sa vytvárali nové učebné materiály pre cudzie jazyky (ruština, angličtina, nemčina) a ekonomické predmety. Podporili  sa aj kľúčové kompetencie žiakov vo využívaní jazykov a IKT v odborných predmetoch. Na aktivitách sa podieľali skúsení odborníci z prostredia školy ako vyučujúci a majstri ako aj externí partneri školy.

 

Bc. Andrea Hroncová , manažér publicity projektu.

 


Súvisiace odkazy: Úvodné informácie, Školenia, Videá, Elektronické materiály, Obstaraný majetok,

Náhodná fotografia