Súčasný stav
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 01.01.2010        Po?et zobrazení: 6484          Tla?i? ?lánok

Súčasný stav

      Podľa súčasného školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní k 1. 9. 2008 zanikli Stredné odborné učilištia a boli zriadené Stredné odborné školy. Je výchovno-vzdelávacím zariadením Banskobystrického samosprávneho kraja.

Od 1. septembra 2014 sa mení názov a adresa školy na 

   Stredná odborná škola obchodu a služieb,

M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina.

V súčasnosti máme 210 žiakov ,13 tried a 19 odborných skupín. Pripravuje žiakov na svoje budúce povolanie podľa týchto školských vzdelávacích programov:

Učebné odbory:

2487 H 01 autoopravár – mechanik

2964 H cukrár

2977 H cukrár kuchár

2433 H obrábač kovov

2462 H strojný mechanik

2982 F potravinárska výroba

2478 F strojárska výroba

Študijné odbory nadstavbového štúdia:

6403 L podnikanie v remeslách a službách

3757 L dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava

2982 L 02 potravinárska výroba – cukrárska a pekárenská výroba

   2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 

Študijné odbory:

2413 K mechanik strojov a zariadení

6317 M obchodná akadémia

 

 

  

 

 


Súvisiace odkazy: História,

Náhodná fotografia