Strojárstvo
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 02.01.2010        Po?et zobrazení: 5695          Tla?i? ?lánok

Strojárstvo

2414 L STROJÁRSTVO    02 obrábanie materiálov

 Je to 2-ročný študijný odbor určený pre absolventov učebného odboru obrábač kovov. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou.

Charakteristika odboru:

     Študijný odbor strojárstvo prehlbuje a rozširuje vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získali v príslušnom učebnom odbore. Príprava kladie dôraz na využívanie progresívnych technológií z celej oblasti strojárstva. Súčasne poskytuje aj vedomosti, ktoré sú potrebné k zvládnutiu založenia a úspešného prevádzkovania súkromného podniku alebo živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky (administratívne, ekonomické, právne a manažérske otázky).

     Žiaci si prehlbujú vedomosti a zručnosti z progresívnych technológií obrábania materiálov s ohľadom na dosiahnutie potrebnej kvality podľa platných ISO noriem.


Súvisiace odkazy: Autoopravár, Cukrár, Obrábač kovov, Dopravná prevádzka, Potravinárska výroba, NOVÉ ODBORY , Potravinárska výroba - učebný, Mechanik strojov a zariadení, Obchodná akadémia,

Náhodná fotografia