Školenia v rámci projektu Učíme remeslá moderne
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 10.12.2014        Po?et zobrazení: 1072          Tla?i? ?lánok

Školenia v rámci projektu Učíme remeslá moderne

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Prioritná os:

1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:

1.1 Premena tradičnej školy na odbornú

Prijímateľ

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Názov projektu:

Učíme remeslá moderne

Kód ITMS projektu:

26110130625

Aktivita, resp. názov seminára

Školenie Pedagogických zamestnancov  na používanie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese a školenie  IKT.

 

 


Súvisiace odkazy: Úvodné informácie, Videá, Elektronické materiály, Obstaraný majetok, Učíme remeslá moderne,

Náhodná fotografia