SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED NA SOŠOaS KRUPINA
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 24.10.2017        Po?et zobrazení: 81          Tla?i? ?lánok

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED NA SOŠOaS KRUPINA

Na našej škole spolu s GAS Krupina sme dňa 18. októbra 2017 privítali pracovníkov Slovenskej akadémie vied.

Zástupcovia tejto vedeckej inštitúcie, ktorej poslaním je realizovať výskum v oblasti techniky, prírodných a humanitných  vied, prišli predstaviť svoju prácu žiakom našich stredných škôl. Študenti našich stredných škôl, spolu so žiakmi ZŠ E.M. Šoltésovej, ZŠ J.C. Hronského a ZŠ A. Matulu zo Sebechlieb si vypočuli prednášky na rôzne témy.

Dejiny druhej svetovej vojny zaujímavou formou priblížil prednášajúci Mgr. Jakub Drábik, PhD. z Historického ústavu SAV. Prednášku si prišiel vypočuť aj historik mesta Krupina PhDr. Miroslav Lukáč, ktorého zaujala téma a chcel si vypočuť pohľad na dejiny od vedca, ktorý sa venuje tejto problematike, rozhovor dvoch historikov, ktorý sa  stretli na pôde našich škôl, prebiehal ešte aj po skončení prednášky a bolo by zaujímavé do budúcnosti takúto besedu zopakovať aj za účasti ďalších poslucháčov. Počas prednášky si všetci prítomní vypočuli čo je vlastne ideológia vzniku fašizmu, o pôvode a význame tohto pojmu, o prejavoch fašizmu, o dehumanizácii a následkoch jej vplyvu. Nevyhli sme sa ani ďalším totalitným systémom ako komunizmus a iné formy nedemokratických foriem vládnutia v histórii ľudstva. 

Ďalšou témou bola chémia, prednášajúcim bol RNDr. Michal Prochádzka, PhD. z Ústavu polymérov SAV. Poslucháči sa dozvedeli kde všade prichádzajú do kontaktu s chemickými látkami, aký vplyv majú na zdravie človeka a ako škodia životnému prostrediu rôzne obalové materiály používané človekom. Predstavil aj rôzne formy klamlivej reklamy na jednotlivé chemické zložky v kozmetických prípravkoch, ktoré sú častou zložkou aj v bežných cenovo dostupných chemických produktoch .

Mgr. Martina Venhart, PhD. člen Predsedníctva SAV, v rámci predmetu fyzika priblížil  poslucháčom začiatky jeho vedeckej práce, prvé  kontakty s fyzikou ako vedou, a tiež ako mu náhoda pomohla k spolupráci s významnými vedcami s organizácie Európska organizácia pre jadrový výskum /CERN/. Predstavil svoju prácu, kde  priblížil poslucháčom   ako funguje urýchľovač - vynález vedcov z Fyzikálneho ústavu SAV. Tento vynález pod  označení Experiment IS521 – Spektrometer TATRA, je  systém, ktorý skúma deformáciu jadra atómu v momente zrodu atómu. Prístroj pracuje vo vákuovom prostredí, vnútro prístroja je rádioaktívne a teda musí byť odizolované veľkým množstvom obalov prístroja, aby  ľudia  mohli pracovať v jeho blízkosti. Tento projekt, ktorý  je špičkou v oblasti skúmania fyziky atómových jadier v CERN-e, zároveň slúži ľuďom s ťažkými formami nádorových ochorení hlavne na mozgu. Je teda veľkým potenciálom v liečení nádorových ochorení do budúcnosti.

Chcem sa poďakovať  Mgr. Monike Hucákovej, hovorkyni SAV, ktorá nám sprostredkovala toto netradičné vyučovanie. Verím, že nie  je posledné a spolupráca našich stredných škôl so SAV v oblasti vzdelávania mladých ľudí bude pokračovať. Ďakujem  vedeckým pracovníkom, ktorí patria k špičke našej vedy, za ich vzácny čas a ochotu prísť na naše stredné školy.  Obohatili našich žiakov pedagogických zamestnancov a všetkých prítomných na prednáškach  o nové poznatky  z rôznych oblastí vedy. Je chvályhodné, že títo mimoriadne vzdelaní ľudia dokázali svoju prácu pretaviť do formy pochopiteľnej aj žiakmi na úrovni stredných a základných škôl. Ďakujeme žiakom a pedagógom zúčastnených škôl za ich účasť na tejto netradičnej forme  vyučovania.

                                                                                            Mgr. Anna Borbuliaková

Foto: Mgr. Oľga Gajdošíková

 

Fotogaléria - SAV prednášky 2017


Súvisiace odkazy: Škola,

Náhodná fotografia