Projekty  v  školskom roku  2010/2011
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 16.03.2011        Po?et zobrazení: 3166          Tla?i? ?lánok

Projekty v školskom roku 2010/2011

Do projektu Euroscola 2011, ktorú zorganizovala Informačná kancelárie EP na Slovensku už po šiesty raz, sa zapojilo 27 škôl zo Slovenska.


 
EUROSCOLA 2011


Do projektu Euroscola 2011, ktorú zorganizovala Informačná kancelárie EP na Slovensku už po šiesty raz, sa zapojilo 27 škôl zo Slovenska. Všetky školy, ktoré sa zapojili do súťaže, museli usporiadať jedno alebo viac podujatí (besied, workshopov, výstav) európskeho rozmeru s prvkom diskusie s poslancami EP alebo zástupcami regionálnych orgánov.

Naša škola si vybrala tému Európsky rok dobrovoľníctva a končiaci rok boja proti chudobe.
Zapojili sme sa do akcie Spoločne proti hladu – účasťou na „Svetovom dni potravín“ v Nitre, o tomto dni spolu besedovali učitelia a žiaci učebného odboru cukrár a študijného nadstavbového odboru potravinárska výroba.

Druhou akciou bola akcia Tradičné remeslá v Honte, kde sme žiakom školy predstavili „Medovnikárske a včelárske remeslo“. Na tomto dni sme predstavili úspešných včelárov a medovnikárov z nášho regiónu besedu na tému využitia medu v zdravej výžive, ktorú nám za včelársky zväz odprezentovala  MVDr. Oľga Ľuptáková.  Akcie sa zúčastnil primátor mesta a poslanec VÚC BB  Ing. Radoslav Vazan, predseda regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Ing. Ján Petruš,  spolu s ďalšími funkcionármi mesta a regiónu.

Treťou akciou bol Motivačný Works  shop „Ako sa zaradiť do pracovného procesu", ktorý nám pomohol zrealizovať vidiecky parlament na čele s predsedníčkou VIP pani Máriou Behanovskou.

Všetky akcie sme prezentovali v regionálnych médiách.


LEONARDO DA VINICI

Leonardo da Vinci je program EÚ. Je to akčný program realizácie európskej politiky odbornej prípravy.

Ciele programu:
- zlepšiť  zručnosti a kompetencie ľudí, najmä mladých, v  odbornej príprave, uľahčiť ich integráciu a reintegráciu do trhu práce
- zlepšiť  kvalitu a prístup k ďalšej odbornej príprave a celoživotnému získaniu  zručností
- podporovať odbornú prípravu a tým zvýšiť konkurencieschopnosť vytvárať nové pracovné príležitosti

Stáže pre žiakov
Program LEONARDO DA VINCI podporuje nadnárodnú mobilitu mladých ľudí v počiatočnej odbornej príprave. Cieľom je zlepšenie odborných a jazykových zručností a schopnosti zamestnať sa.
V rámci  programu Leonardo da Vinci,  bola národnou agentúrou prijatá  prihláška projektu našej  školy  Podpora a rozvoj remesiel v regiónoch Európskej únie.
Kontaktná osoba a  autorka  projektu je  Ing. Bohumila Balková, učiteľka odborných predmetov.

RECYKLOHRY

Projekt s názvom „RECYKLOHRY" je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení do výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak,  aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.
Organizátorom projektu je kolektívna organizácia ASEKOL SK s. r. o., ktorá sa na území SR v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení zaoberá organizáciou oddeleného zberu a spätného odberu elektrospotrebičov na základe zapísania do Registra kolektívnych organizácií.
Body získané za zber drobných elektrozariadení a plnenie vyhlásených úloh s odpadovou problematikou si môžu jednotlivé školy po ich spracovaní v systéme Organizátora za ďalej stanovených podmienok vymeniť za odmeny.

Po prihlásení do programu RECYKLOHRY a dokončení registrácie boli škole zadarmo dodané 2  nádoby na zber elektrozariadení. Jedna je umiestnená v budove teoretického vyučovania na Jesenského 888/1 a druhá je umiestnená v dielňach odborného výcviku .
Škola zodpovedá za pridelené zberné nádoby a v prípade ich poškodenia alebo straty nesie hmotnú zodpovednosť. Na ochranu zberných nádob škola prijala obvyklé opatrenia slúžiace na ochranu majetku školy. Po naplnení zberných nádob škola nahlasuje zber organizátorovi recyklohry.


Súvisiace odkazy: Leonardo da Vinci 2011, Leonardo da Vinci na stránkach Noviniek, Leonardo da Vinci 2012 - ČR, Leonardo - Jena 2012, Leonardo da Vinci 2013- Lipsko, Leonardo da Vinci 2014 - Lipsko, Učíme remeslá moderne, Leonarda da Vinci - Portugalsko 2014, Rozvoj stredného odborného vzdelávania, DIGIŠKOLA,

Náhodná fotografia