Potravinárska výroba
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 02.01.2010        Po?et zobrazení: 4887          Tla?i? ?lánok

Potravinárska výroba

2982 L POTRAVINÁRSKA VÝROBA      02 pekárenská a cukrárska výroba

      Je to 2-ročný študijný odbor určený pre absolventov učebného odboru cukrár. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou.

Charakteristika odboru:

     Študijný odbor potravinárska výroba prehlbuje a rozširuje poznatky o technologických procesoch, ktorými sa spracúvajú poľnohospodárske produkty na potravinárske výrobky. Žiaci si upevnia a rozšíria vedomosti a poznatky o metódach prevádzkovej a výstupnej kontroly. Žiaci získajú poznatky o organizácii a riadení výrobných procesov a pracovných kolektívov, o inovácii potravinárskej výroby a o zavádzaní nových ekologických technológií.

 


Súvisiace odkazy: Autoopravár, Cukrár, Obrábač kovov, Dopravná prevádzka, Strojárstvo, NOVÉ ODBORY , Potravinárska výroba - učebný, Mechanik strojov a zariadení, Obchodná akadémia,

Náhodná fotografia