Potravinárska výroba - 2-ročný učebný odbor
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 05.10.2014        Po?et zobrazení: 1337          Tla?i? ?lánok

Potravinárska výroba - 2-ročný učebný odbor

5          PROFIL ABSOLVENTA UČEBNÉHO ODBORU 2982 F POTRAVINÁRSKA VÝROBA

 

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola OBCHODU A SLUŽIEB, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina

Názov ŠkVP

Pracovník v potravinárstve

Kód a názov ŠVP

29 Potravinárstvo

Kód a názov učebného odboru

2982 F potravinárska výroba (schválený MŠVVaŠ SR dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-762/1735:1-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom)

Jazyk

slovenský

Stupeň vzdelania

nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

Denná

 

Celková charakteristika absolventa

 

Absolventi učebného odboru 2982 F Potravinárska výroba sú spôsobilí plnohodnotne sa zapojiť  do sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho života spoločnosti a ako kvalifikovaná pracovná sila majú predpoklady uplatniť sa na trhu práce. Štúdium odboru, špeciálne prispôsobeného potrebám žiakov, im umožní získať také osobnostné, vedomostné a odborné spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa stali adaptabilnou a integrovanou súčasťou spoločnosti. Sú schopní vykonávať jednoduché odborné a pomocné práce v celom odvetví potravinárskej výroby. Ovládajú príslušné pracovné postupy, jednoduchú obsluhu a nastavovanie strojov a základné práce v potravinárskej výrobe. Pri práci využívajú základné znalosti z oblasti surovín, pomocných materiálov a prídavných látok a vedia pracovať s ohľadom na ich vlastnosti a na ochranu životného prostredia. Pracovné úlohy zabezpečujú so súčasným hospodárnym využívaním surovín, materiálov a energií pri dodržiavaní hygieny, bezpečnosti práce a ochrane pred požiarom. Ovládajú základné zručnosti pri práci s osobným počítačom, internetom a vedia získavať informácie vo vzťahu k odboru štúdia. Ďalší rozvoj absolventov je možný vzdelávaním v príbuznom učebnom odbore, vykonaním záverečnej skúšky a získaním výučného listu. Spôsobilosti v oblasti osobnostného rozvoja charakterizujú absolventa ako človeka s vedomím vlastnej identity, adekvátnym sebavedomím a primerane rozvinutými komunikatívnymi a sociálno-interakčnými schopnosťami, v oblasti práce, sociálneho a osobného života ako iniciatívneho a zodpovedného, schopného kooperovať s inými ľuďmi, prispôsobovať sa meniacim sa spoločenským a pracovným podmienkam a dostatočne motivovaného na celoživotné vzdelávanie v zmysle osvojovania si nových vedomosti a aktívneho vyhľadávania nových možnosti sebarealizácie. Na to je absolvent vybavený adekvátnymi poznatkami, vedomosťami, zručnosťami.

 

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje stanovenými kľúčovými a odbornými  kompetenciami.

Kľúčové kompetencie

 

a)        Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote

 

Absolvent má:

-          zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,

-          identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,

-          vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,

-          vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,

-          popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby,

-          zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie

-          má potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť rozumieť bežnému a odbornému ústnemu a písomnému prejavu druhých,

-          spracovávať bežné administratívne písomnosti a pracovné dokumenty,

-          používať odbornú terminológiu a symboliku,

-          vyjadrovať sa a vystupovať v súlade so zásadami kultúry prejavu a správania sa,

-          využívať svoje vedomosti pri riešení bežných problémových situácií,

-          ovládať prácu s príručkami, učebnicami, odborným textom a primerane ich interpretovať,

-          ovládať užívateľské operácie na počítači  na úrovni spotrebiteľa a vnímať digitálnu gramotnosť ako východisko pre  celoživotné vzdelávanie,

-          rozvíjať svoju tvorivosť.

 

b)        Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku

 

Absolvent má:

-          vyjadrovať sa v štátnom, materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,

-          riešiť ľahšie matematické príklady a rôzne situácie,

-          identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať jednoduché informácie,

-          pracovať s elektronickou poštou.

 

c)         Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách

 

Absolvent má:

-          prejaviť empatiu a sebareflexiu,

-          vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,

-          pozitívne motivovať seba a druhých,

-          ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),

-          stanoviť priority cieľov,

-          prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,

-          diskutovať a pozorne počúvať druhých,

-          spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,

-          určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,

-          predkladať vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,

-          prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom.

Odborné kompetencie 

 
a)        Požadované vedomosti

 

Absolvent má:

-          charakterizovať základné druhy potravinárskych surovín a pomocných látok,

-          popísať príslušné nástroje, náradie, stroje a zariadenia,

-          definovať základnú podstatu výrobného procesu,

-          definovať sanitačné opatrenia na pracovisku,

-          definovať zásady hygieny a bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci,

-          opísať svoje možnosti uplatnenia sa na trhu práce a svojho osobnostného a kariérneho rozvoja,

-          opísať základné pravidlá plánovania a hospodárenia s peniazmi,

-          vysvetliť postup pri reklamácii chybného tovaru.

 

b)        Požadované zručnosti

 

Absolvent vie:  

-          pripraviť pracovisko,

-          pracovať so surovinami a materiálmi,

-          voliť správne pracovné postupy,

-          používať príslušné nástroje, náradia, stroje a zariadenia,

-          uskutočňovať práce v expedícii,

-          uskutočniť jednoduchú sanitáciu príslušných strojov,

-          správne odkladať a ukladať výrobky, nástroje a náradie,

-          vykonávať sanitačné opatrenia na pracovisku,

-          dodržiavať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany.

 

c)         Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti           

 

Absolvent sa vyznačuje:

-          schopnosťou pracovať samostatne aj v skupine pracovníkov,

-          dodržiavaním osobnej hygieny,

-          schopnosťou počúvať,

-          osvojovaním nových vedomosti a zručnosti,

-          schopnosťou adaptovať sa na nové podmienky,

-          uplatňovaním sebapoznávania a sebakontroly,

-          spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou.

 

Ukončovanie štúdia:

  • Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou
  • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je vysvedčenie o záverečnej skúške 

2-ročný učebný odbor je určený žiakom, ktorí nedokončili základnú školu.
Štúdium je orientované na praktické vyučovanie – týždenne sú štyri dni praktického vyučovania a jeden deň teoretického vyučovania.

Učebný plán

2982 F potravinárska výroba (začínajúc 1. ročníkom od 1. 9. 2013)

 

Poskytnutý stupeň vzdelania:

nižšie stredné odborné vzdelanie

ISCED 2C

Dĺžka a forma vzdelávania:

2 roky, denné štúdium

 

Cieľové zložky vzdelávania

Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe podľa ŠVP

Celkový počet hodín za štúdium

Všeobecné vzdelávanie

5

157,5

Odborné vzdelávanie

50

1575

Disponibilné hodiny

5

157,5

CELKOM

60

1890

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí, vyučovacie predmety

Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe v ročníku

Celkový počet hodín za štúdium

1.

2.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

4

3

7

220,5

Jazyk a komunikácia

1

1

2

63

·          slovenský jazyk a literatúra

1

1

2

 

Človek a hodnoty

1

 

1

31,5

·          etická výchova / náboženská výchova

1

 

1

 

Človek a spoločnosť

 

1

1

31,5

·          občianska náuka

 

1

1

 

Matematika a práca s informáciami

1

1

2

63

·          matematika

1

1

2

 

Zdravie a pohyb

1

 

1

31,5

·          telesná a športová výchova

1

 

1

 

Odborné vzdelávanie

26

27

53

1669,5

Teoretické vzdelávanie

2

3

5

157,5

·          potravinárska výroba

2

2

4

 

·          úvod do sveta práce

 

1

1

 

Praktická príprava

24

24

48

1512

·          odborný výcvik

24

24

48

 

SPOLU

30

30

60

1890

Účelové kurzy / učivo

 

 

 

 

Kurz pohybových aktivít v prírode

5 dní

(min. 15 h)

 

 

 

Kurz na ochranu života a zdravia

 

3 dni po 6 h

(5 dní internátne)

 

 

Účelové cvičenia (ochrana života a zdravia)

6 h za rok

(v teréne)

6 h za rok

(v teréne)

 

 

Záverečná skúška

 

5 dní

 

 

 

 Kompletný ŠkVP nájdete v sekcii "NA STIAHNUTIE"Súvisiace odkazy: Cukrár, Obrábač kovov, Dopravná prevádzka, Potravinárska výroba, Strojárstvo, Autoopravár, Mechanik strojov a zariadení, Obchodná akadémia,

Náhodná fotografia