Obchodná akadémia
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 05.10.2014        Po?et zobrazení: 2158          Tla?i? ?lánok

Obchodná akadémia

Študijný odbor:

6317 M obchodná akadémia

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov základnej školy, dĺžka štúdia 4 roky

Absolvent študijného odboru obchodná akadémia je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby zásobovania a odbytu marketingu, manažmentu a personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia. Získané informácie vie posúdiť, ohodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska. Absolvent tohto študijného odboru sa môže uchádzať aj o štúdium na vysokých školách, najmä ekonomického zamerania.

Ukončovanie štúdia

  • Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou
  • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je vysvedčenie o maturitnej skúške

Súvisiace odkazy: Autoopravár, Cukrár, Obrábač kovov, Dopravná prevádzka, Potravinárska výroba, Strojárstvo, NOVÉ ODBORY , Potravinárska výroba - učebný, Mechanik strojov a zariadení,

Náhodná fotografia