Nové učebné a študijné odbory
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 16.11.2011        Po?et zobrazení: 6829          Tla?i? ?lánok

Nové učebné a študijné odbory

 • 2464 H strojný mechanik 3-ročný učebný odbor (určený absolventom základnej školy, dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list
 • 3152 H  02 krajčír - dámske odevy 3-ročný učebný odbor (určený absolventom základnej školy, dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list)
 • 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka 4 - ročný študijný odbor (určený absolventom základnej školy, dokladom o vzdelaní je maturitné vysvedčenie a výučný list )

 

 
Profil absolventa učebného odboru 2464 H STROJNÝ MECHANIK - oprava a údržba, montáž strojov a zariadení

Dĺžka štúdia: 3 roky
Forma štúdia: denná

Charakteristika absolventa
Absolvent trojročného učebného odboru 2464 H strojný mechanik vie:

 • čítať technické výkresy a  technickú dokumentáciu,
 • zobrazovať strojové súčiastky a jednoduché celky, čítať a zhotoviť technické výkresy podľa STN, s využitím IKT,
 • navrhnúť a vypracovať technologické postupy pri opravách strojných zariadení,
 • nastavovať a obsluhovať konvenčné obrábacie stroje a zariadenia,
 • pozná základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve, ich
  technologické, mechanické vlastnosti,
 • ovládať technológie ručného i strojového spracovania technických materiálov,
 • aplikovať vybrané technológie zvárania železných a neželezných kovov,
 • pozná základy technológie kovania a tepelného spracovania kovov,
 • vykonávať opravy, údržbu a montáž strojov a zariadení,

Ukončovanie štúdia

 • Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou
 • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške

 

Profil absolventa učebného odboru 3152 H 02 KRAJČÍR - DÁMSKE ODEVY

Dĺžka štúdia: 3 roky
Forma štúdia: denná

Charakteristika absolventa
Absolvent trojročného učebného odboru 3152 H krajčír vie:

 • brať miery zákazníkom pomocou krajčírskeho metra,
 • konzultovať použité materiály a strihy so zákazníkmi,
 • zhotovovať odevy na mieru pomocou šijacieho stroja,
 • upravovať odevy podľa požiadaviek zákazníkov,
 • opravovať poškodené odevy,
 • vykonávať jednoduchú údržbu sijacích strojov (výmena nití, ihiel a pod.),

Ukončovanie štúdia

 • Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou
 • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške

Odborný výcvik žiaci absolvujú v priestoroch dielní spoločnosti Lind Mobler Slovakia s.r.o. Krupina, ktorá žiakom ponúka príspevok v podobe rôznych výhod počas štúdia. Absolventom ponúka pracovné miesto po vyučení.

 

Profil absolventa študijného odboru 4553 K PODNIKATEĽ PRE ROZVOJ VIDIEKA

Dĺžka štúdia: 4 roky
Forma štúdia: denná

Charakteristika absolventa
Pracovné uplatnenie absolventa štvorročného študijného odboru 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka:

 • podnikateľská činnosť na vidieku
 • v službách na vidieku, orientuje sa v regionálnych službách a turistike
 • v správe obcí
 • v agroturistike a aktivitách súvisiacich s rozvojom vidieka
 • v spracovateľskej a obchodnej činnosti
 • v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
 • v mimovládnych organizáciách
 • ako turistický sprievodca, ...

Ukončovanie štúdia

 • Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou
 • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške

 

 


Súvisiace odkazy: Autoopravár, Cukrár, Obrábač kovov, Dopravná prevádzka, Potravinárska výroba, Strojárstvo, Potravinárska výroba - učebný, Mechanik strojov a zariadení, Obchodná akadémia,

Náhodná fotografia