Mechanik strojov a zariadení
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 05.10.2014        Po?et zobrazení: 1580          Tla?i? ?lánok

Mechanik strojov a zariadení

Profil absolventa študijného odboru 2413 K MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ

Dĺžka štúdia: 4 roky
Forma štúdia: denná

Charakteristika absolventa
Absolvent štvorročného študijného odboru 2413 K mechanik strojov a zariadení vie:

 • orientovať sa v schémach, pracovných návodoch, katalógoch a technickej dokumentácii a ich používaní v pracovných činnostiach,
 • zobrazovať strojové súčiastky a jednoduché celky, čítať a zhotoviť technické výkresy podľa STN, s využitím IKT,
 • navrhnúť a vypracovať technologické postupy pri opravách strojných zariadení,
 • nastavovať a obsluhovať konvenčné obrábacie stroje a zariadenia,
 • programovať a obsluhovať programovo riadené CNC stroje,
 • pozná základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve, ich
  technologické, mechanické vlastnosti,
 • pozná základy technológií tepelného spracovania kovov,
 • pozná základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a výrobkov,
 • pozná základné technologické postupy montáže, diagnostikovania, demontáže a opráv strojov, zariadení, mechanizmov a ich komponentov,
 • pozná základy nekonvenčných technológií spracovania materiálov,
 • vykonávať údržbu a opravy strojov a zariadení,
 • diagnostikovať a odstraňovať poruchy na strojoch a zariadeniach,

Ukončovanie štúdia

 • Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou
 • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list 

 

 


Súvisiace odkazy: Autoopravár, Cukrár, Obrábač kovov, Dopravná prevádzka, Potravinárska výroba, Strojárstvo, NOVÉ ODBORY , Potravinárska výroba - učebný, Obchodná akadémia,

Náhodná fotografia