Všeobecne záväzné právne predpisy
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 06.01.2010        Po?et zobrazení: 5863          Tla?i? ?lánok

Všeobecne záväzné právne predpisy

1.Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a  vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - [PDF]

2.Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov - [PDF]

3.Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády SR č. 94/2011 Z. z. - [PDF]

4.Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na
stredných školách - [PDF]

5.Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia  - [PDF]

6.Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní  základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov - [PDF]

7.Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov - [PDF]

8.Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách a na odborných učilištiach - [PDF]

9.Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách - [PDF]

10.Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - [PDF]

11. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z . o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - [PDF]

12. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jedenotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - [PDF]

 13. Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2011/2012 - [PDF]

14. Stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov účinné od 01.01.2012 - [DOC]

15. Zaraďovanie pedagogických a odborných zameastnancov do tarifných  tried - [PDF]

16. Vzory tlačív pedagogickej dokumentácie a dokladov o získanom vzdelaní

17. Zoznam interných smerníc SOŠ[DOC - 0,02 MB]

18. Hodnotenie maturitnej skúšky[DOC - 0,22 MB]

19. Metodické usmernenie k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov [DOC - 0,04 MB]

20. Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy[DOC - 0,44 MB]

21. Rokovací poriadok pedagogickej rady[DOC - 0,07 MB]

22. Smernica určujúca postup priznávania kreditov pedagogickým a odborným zamestnancom [DOC - 0,05 MB]

23. Smernica určujúca zásady výberového konania na obsadzovanie voľného pracovného miesta [DOC - 0,04 MB]

24. Smernica pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov [DOC - 0,14 MB]

25. Vnútorný predpis na zabezpečenie jednotného postupu pri vybavovaní sťažností [DOC - 0,09 MB]

26. Hodnotenie záverečnej skúšky[DOC - 0,15 MB]


Súvisiace odkazy: Odbory, Kontakty, Služby, Zváračská škola, Autoškola, Autoservis, Cukrárska výroba, Fotogaléria, Vyučovanie a prázdniny, Rozvrh hodín, Termíny porád a skúšok, Maturitná skúška, Záverečná skúška, Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, Kritériá pre prijatie, Spravodajstvo, Povinné zverejňovanie, ŠkVP, Žiacka školská rada, Rada školy pri SOŠOaS Krupina, Triedy a triednictvo, Školský poriadok, Projekty, Cukráreň , Na stiahnutie, Vedenie školy, O škole, Pedagogickí zamestnanci, Zvonenie, Výchovné poradenstvo, Propagačné video, Kolektívna zmluva, Naši sponzori, Predaj prebytočného majetku, Obchodná verejná súťaž, Verejné obstarávanie, Prieskum trhu, Školský časopis, Handy Hands, Učíme remeslá moderne, Žiacka Knižka, DIGIŠKOLA, Funny Tour 2016, Euroscola 2016, Erasmus+, DualPro, Eurscola 2017, Školská psychologička, Lala Tour 2017,

Náhodná fotografia