Kritériá prijímacích skúšok
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 24.03.2010        Po?et zobrazení: 5710          Tla?i? ?lánok

Kritériá prijímacích skúšok

...

Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 

963 01  Krupina

Kód školy: 666 410

 

Kritéria pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

 

Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina, ako  príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej  samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní  v Rade školy a v Pedagogickej  rade, určuje nasledovné kritériá:

 

1.  Počet prijatých žiakov – študijné a učebné odbory:

 

V školskom roku 2017/2018 otvárame podľa schváleného plánu výkonov 3 triedy s počtom žiakov  82  v odboroch: 

 

Študijné odbory : 1 trieda 

6317  M   Obchodná akadémia (4-ročný študijný odbor)

2413  K     Mechanik strojov a zariadení (4-ročný študijný odbor)             - (2413 K) duálne vzdelávanie - v programe Dual Pro

- možnosť získania nemeckých certifikátov odbornej spôsobilosti

4553  K     Podnikateľ pre rozvoj vidieka (4-ročný študijný odbor)                                    

Učebné odbory :   2 triedy

2487  H 01     Autoopravár - mechanik  (3-ročný učebný)

2964  H          Cukrár (3-ročný učebný odbor)

2433  H       Obrábač kovov (3-ročný učebný)

2977  H          Cukrár – kuchár ( 4 – ročný učebný odbor )

 

2- ročné učebné odbory :  1 trieda 

2982 F            Potravinárska výroba 

2478 F            Strojárka výroba 


 

2.  Kritéria prijatia:

 

podanie prihlášky na štúdium na strednú školu v termíne do 20. apríla 2017

•       úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy (pre 4-ročné študijné a 3-4 ročné učebné odbory)

•       ukončených 9 rokov povinnej školskej dochádzky na základnej škole pri žiakoch, ktorí ukončili základnú školu v 6. až 8. ročníku (pre 2-ročný učebný odbor)

•       zdravotná spôsobilosť pre zvolený študijný alebo učebný odbor 

•       v prípade integrácie žiakov doložiť výsledky príslušných diagnostických vyšetrení

 

Študijné  odbory:

 

Uchádzači budú prijatí na základe:

-          prijímacích skúšok

-          bez prijímacích skúšok 

 

Predmetmi prijímacej skúšky  pre študijné odbory sú:

6317 M     Obchodná akadémia - slovenský jazyk,  matematika

2413  K     Mechanik strojov a zariadení - slovenský  jazyk, matematika

4553  K     Podnikateľ pre rozvoj vidieka - slovenský  jazyk, biológia

 

Prvé kolo prijímacích skúšok:    9. mája a 11. mája 2017

Druhé kolo prijímacích skúšok:  20.júna 2017

 

Prijímacie skúšky sa uskutočnia písomnou formou a vykonajú ich všetci uchádzači. Hodnotenie písomnej formy skúšky sa uskutoční na základe bodovacieho systému. 

 

Bodové hodnotenie za písomnú časť prijímacích skúšok:

 

Vyučovací predmet maximálny počet bodov

slovenský jazyk a literatúra 40

matematika                          40

biológia                           40


Bodové hodnotenie za celoslovenské testovanie (SJL, MAT):

 

Výsledok testovania (Monitor 9) počet bodov

100 %  - 80 %     40

79 % - 60 %     30

59 % - 40 %     20

 

Bodové hodnotenie za prospech žiakov z profilového predmetu (SJL, MAT, BIO):

 

Stupeň prospechu počet bodov

výborný (1)               20

chválitebný (2)       15

dobrý (3)             10

 

Bodové hodnotenie za celkový priemerný prospech žiakov za 8. ročník a 1. polrok 9. ročníka ZŠ:

 

Priemerný prospech počet bodov

do 2,0 vrátane         20

nad 2,0 do 2,5 vrátane 15

nad 2,5 do 3,0 vrátane 10

 

Žiaci budú prijatí na základe  počtu bodov dosiahnutých na základe bodového hodnotenia - podľa poradia v akom sa umiestnia na prijímacej skúške.

  

Do študijných odborov budú prijatí žiaci bez prijímacej skúšky:

-   ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ najmenej  90% v každom predmete,

 

- ktorí úspešne ukončia vzdelávanie v príslušnom učebnom odbore a rozhodnú sa pokračovať v nadstavbovom štúdiu.

 

Učebné odbory :

 

Žiaci prihlásení do učebných odborov budú prijatí  bez  prijímacej  skúšky.

Určenie poradia na štúdium: 

Ak počet prihlásených žiakov do príslušného učebného odboru presiahne počet žiakov podľa schváleného plánu výkonov, určí sa poradie podľa započítaného priemerného prospechu zo základnej školy a celoplošného testovania žiakov 9. ročníka základnej školy v školskom roku 2016/2017. Nadpočetným žiakom budú ponúknuté voľné miesta v iných učebných odboroch na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Krupina. 

V prípade potreby individuálneho učebného plánu v dôsledku sťažených podmienok pre vzdelávanie, je potrebné túto skutočnosť dokladovať  spolu s prihláškou.

 

3.  Rozhodnutie o prijatí: 

 

S rozhodnutím o prijatí bude uchádzačom doručený aj termín zápisu.

 

4.  Miesto zápisu:  

 

Sekretariát Strednej odbornej školy obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina.

 

5.  Podmienka zápisu: 

 

Prítomnosť žiaka a jeho zákonného zástupcu. 

Žiak si so sebou prinesie rodný list.

 

 

 

 

 

 

V  Krupine  dňa   20. 3. 2017

 

 

Mgr. Anna Borbuliaková

           riaditeľka školy

 

 

Okruhy tém prijímacích skúšok:

 

Okruhy otázok - SJL

1) Jednoduchá veta

2) Súvetie

3) Slovné druhy

4) Vetné členy

5) Pravopis

6) Písanie veľkých písmen na začiatku slov

7) Ľudová slovesnosť

8) Základné diela autorov slovenského romantizmu a realizmu

 

 

Okruhy otázok - MAT

1) Číselné množiny – počítanie s prirodzenými (deliteľ, násobok), celými (priorita operácií, zátvorky, znamienka) a racionálnymi číslami (zlomky)

2) Výrazy s premennou – násobenie, delenie, sčitovanie a odčitovanie výrazov so zátvorkami

3) Rovnica – odstránenie zlomkov, riešenie ekvivalentnými úpravami, overenie výsledku

4) Finančná matematika – percentá, zľava, zdraženie, porozumenie percentuálnym grafom

5) Pravouhlý trojuholník – výpočty pomocou Pytagorovej vety v rovnostrannom a rovnoramennom trojuholníku

6) Telesá – povrch, objemu a hmotnosť útvarov (kocka, hranol, valec, guľa) + premeny jednotiek 

7) Konštrukcie v pripravenom trojuholníku – výšky, ťažnice, osi strán, osi uhlov, opísaná a vpísaná kružnica

 

 

Okruhy otázok - BIO

1) Fotosyntéza

2) Stavba tela rastlín – pomenovať a popísať jednotlivé časti

3) Človek – vedieť vymenovať, popísať jednotlivé sústavy človeka a uviesť význam

4) Životné prostredie – definovať, uviesť živé a neživé zložky prostredia

5) Vzťahy medzi organizmami – definovať jedinec, populácia, veľkosť populácie, konkurencia, symbióza (spolužitie), parazitizmus, hostiteľ, parazit, predácia, predátor, korisť.

6) Globálne ekologické problémy – vymenovať a stručne charakterizovať

 

 

 

 

 

 

Tel.: 045/5512403  Fax: 045/5512403  e-mail: soupka@mail.t-com.sk   www.soskrupina.sk

 


Súvisiace odkazy: Odbory, Kontakty, Služby, Zváračská škola, Autoškola, Autoservis, Cukrárska výroba, Fotogaléria, Legislatíva školy, Vyučovanie a prázdniny, Rozvrh hodín, Termíny porád a skúšok, Maturitná skúška, Záverečná skúška, Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, Spravodajstvo, Povinné zverejňovanie, ŠkVP, Žiacka školská rada, Rada školy pri SOŠOaS Krupina, Triedy a triednictvo, Školský poriadok, Projekty, Cukráreň , Na stiahnutie, Vedenie školy, O škole, Pedagogickí zamestnanci, Zvonenie, Výchovné poradenstvo, Propagačné video, Kolektívna zmluva, Naši sponzori, Predaj prebytočného majetku, Obchodná verejná súťaž, Verejné obstarávanie, Prieskum trhu, Školský časopis, Handy Hands, Učíme remeslá moderne, Žiacka Knižka, DIGIŠKOLA, Funny Tour 2016, Euroscola 2016, Erasmus+, DualPro, Eurscola 2017, Školská psychologička, Lala Tour 2017,

Náhodná fotografia