História školy
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 01.01.2010        Po?et zobrazení: 6378          Tla?i? ?lánok

História školy

      V školskom roku 2008/2009 si naša škola pripomenula 50. výročie svojho vzniku. Pre lepšiu prehľadnosť treba rozdeliť celé obdobie existencie školy do niekoľkých etáp:

 Roky 1958-1966.

      V roku 1958 sa na základe uznesenia vlády č. 304/57  v krupinskom okrese otvorili dve Poľnohospodárske učňovské školy – PUŠ. Jedna škola bola v Hontianskych Nemciach a druhá v Krupine. Školy boli cheap replica watch rezortného charakteru a ich poslaním bolo pripravovať žiakov pre poľnohospodárstvo v dvojročnom učebnom pestovateľsko-chovateľskom odbore.

      V roku 1960 dochádza k reorganizácii politickej správy na základe zákona č.36/1960 Zb. o územnom členení štátu. Krupina stratila k 30.6.1960 postavenie okresného mesta a na dlhé desaťročia sa stávame súčasťou okresu Zvolen. V šesťdesiatich rokoch dochádza aj k reorganizácii poľnohospodárskeho školstva v okrese Zvolen. V roku 1961 boli zrušené Poľnohospodárske učňovské školy v Hontianskych Nemciach, v Krupine a  vo Zvolene - Môťovej s pestovateľsko-chovateľskými odbormi a zriadené len dve školy poľnohospodárskeho charakteru a to Poľnohospodárske odborné učilište - POU v Pliešovciach a  v Krupine. Zavádzanie mechanizácie do poľnohospodárstva si vynútilo aj zmenu v učebných odboroch. Novozriadené POU v Pliešovciach malo za úlohu pripravovať žiakov v odbore poľnohospodár - mechanizátor a učilište v Krupine v odbore opravár poľnohospodárskych strojov. POU v Pliešovciach existovalo len 5 rokov a v roku1966 bolo pričlenené k Poľnohospodárskemu odbornému učilištu v  Krupine.

     S odstupom času sa zdá, že to bolo obdobie hľadania, vytvárania a formovania poľnohospodárskeho školstva. Vieme, že predtým existovali roľnícke či gazdovské Cartier Replica Breitling Replica školy, no pre nové podmienky poľnohospodárskej veľkovýroby nevyhovujúce.

Roky 1966-1976.

       V roku 1966 sa Poľnohospodárske odborné učilište v Krupine presťahovalo do budovy po Strednej poľnohospodárskej technickej škole, ktorá bola premiestnená do nových priestorov vo Zvolene. Poslaním školy bola príprava mládeže na robotnícke povolania v  rezorte pôdohospodárstva t.j. poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. POU v Krupine rozširovalo svoju ponuku učebných odborov. V roku 1968 boli zavedené tri nové učebné odbory: traktorista - mechanizátor, kamenár a mliekár. Pre odbor mliekár sme zabezpečovali len teoretické vyučovanie, nakoľko Stredoslovenské mliekárne n. p. vo Zvolene mali vlastné Stredisko praktického vyučovania v Krupine. To isté bolo v odbore kamenár.

Roky 1977-1989.

      V roku 1977 nastala kvalitatívna zmena v tom, že zriaďovateľ, ktorým bol Agroinštitút v Nitre, nám povolil otvoriť nový študijný odbor s maturitou – operátor poľnohospodárskej techniky so zameraním na živočíšnu výrobu. Tento odbor bol s celokrajskou pôsobnosťou, takže sme mali žiakov s celého stredoslovenského kraja. Zároveň sa zmenil názov školy na Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Krupine, okr. Zvolen. Potrebu zaviesť tento študijný odbor priniesla doba. Do poľnohospodárstva sa  stále vo väčšom rozsahu zavádzali prvky automatizácie, čo vyžadovalo vzdelanejších a múdrejších ľudí. Poslanie školy sa rozšírilo o poskytovanie úplného stredného odborného vzdelania. Škola v tomto odbore pripravovala mládež na robotnícke povolania vyžadujúce maturitu, ďalej na technicko-hospodárske funkcie v poľnohospodárskych podnikoch a na štúdium na vysokej škole. V tomto období postupne zanikali prežité učebné odbory a zavádzali sa nové akými boli napr.: strojník pre poľnohospodársku výrobu, mechanik opravár pre poľnohospodársku techniku živočíšnej výroby a na požiadanie Závodov ťažkého strojárenstva v Krupine sme pre nich pripravovali robotníkov v strojárskom učebnom odbore strojný mechanik. Celé toto obdobie možno nazvať obdobím rozvoja školy. Škola si plnila poslanie na poli vzdelávacom i výchovnom. Počet žiakov sa pohyboval okolo 400 a počet pracovníkov okolo 60. Škola žila odborným, spoločenským i kultúrnym životom. Mala dobrú úroveň i dobré meno.

Rok 1989 a obdobie po ňom.

      V roku 1989 sa zmenilo spoločenské zriadenie a to prinieslo zmeny v školskom systéme i v spôsobe financovania škôl. Rezortné školy, akou sme boli aj my, boli veľmi úzko späté s rezortmi pre ktoré poskytovali služby. Agroinštitút v Nitre a poľnohospodárske školy reagovali na zmeny v poľnohospodárstve okamžite. Pripravili sa štyri nové, novokoncipované odbory, ktoré mali pripravovať pracovníkov v poľnohospodárstve v novom poňatí. Učebné odbory poľnohospodár a  poľnohospodárka pre služby na vidieku pripravovali žiakov na vykonávanie manuálnych i mechanizovaných prác v rastlinnej a živočíšnej výrobe a dievčatá i pre rodinu. Študijné odbory agropodnikateľ a podnikanie v poľnohospodárstve boli vhodné pre dievčatá a chlapcov, ktorí sa chceli profesionálne venovať poľnohospodárskej prvovýrobe alebo podnikať v poľnohospodárskych službách. Naše SOU v rokoch 1992 resp 1993 otvorilo všetky štyri spomínané odbory. Už vtedy sa začalo ukazovať, že vláda to nemyslela s poľnohospodárstvom úprimne. Začal úpadok poľnohospodárstva, ktorý trvá dodnes. S úpadkom poľnohospodárstva sa začal strácať záujem o poľnohospodárske odbory a počet žiakov v našom SOU začal klesať. Nosnými sa začali stávať učebné odbory z oblasti služieb ako biochemik, cukrár a mechanik opravár so zameraním na cestné motorové vozidlá. Naviac v roku 2001 sa rezorty vzdali svojich škôl a právo zriaďovať školy prešlo do pôsobnosti krajských úradov. V roku 2004 sme na požiadanie WAY Industry začali pripravovať obrábačov kovov, ktorých je na trhu práce nedostatok. Pre odbory cukrár, autoopravár i obrábač sme otvorili nadstavbové štúdium. V  roku 2004 sa zmenil aj názov školy na Stredné odborné učilište Krupina.

V roku 2008 v súvislosti s novým "Školským zákonom" sa zmenil názov našej školy na Stredná odborná škola Krupina.


Súvisiace odkazy: Súčasnosť,

Náhodná fotografia