Obchodniari SOŠOaS začali podnikať
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 29.10.2014        Po?et zobrazení: 2008          Tla?i? ?lánok

Obchodniari SOŠOaS začali podnikať

Tretiaci študijného odboru obchodná akadémia zvolali dňa 21. októbra 2014 ustanovujúce valné zhromaždenie akcionárov študentskej spoločnosti Handy Hands (šikovné ruky).

V rámci predmetu aplikovaná ekonómia majú možnosť založiť si študentskú spoločnosť, ktorá simuluje akciovú spoločnosť. Predajom akcií získali základný kapitál na rozbehnutie podnikateľskej činnosti, zvolili si spomedzi seba manažment firmy, vypracovali stanovy, podnikateľský plán a po odhlasovaní predložených zámerov akcionármi začali podnikať.  Podľa záujmu si zvolili pracovné pozície a dostali šancu overiť si získané teoretické vedomosti v reálnej praxi. Svoju činnosť budú reálne vykonávať, propagovať marketingovými nástrojmi, verejnosti budú sprístupnené informácie aj na webovej stránke študentskej spoločnosti. Budú viesť účtové záznamy v podvojnom účtovníctve pomocou ekonomického programu Omega a v máji 2015 likvidačným valným zhromaždením ukončia svoju činnosť. Firmu účtovne zlikvidujú a akcionárom vyplatia dividendy. Program je atraktívny pre žiakov aj tým, že je prostredníctvom konzultanta vhodne prepojený s praxou. Spoluprácu prisľúbila ekonómka mesta Krupina pani Ing. Marta Murínová, ktorá svojimi radami z dlhoročných skúseností v pozícii ekonómky bude pre žiakov prínosom. 

Všetky  poznatky, zručnosti a  schopnosti, ktoré študenti získajú v danom programe im umožnia rozvíjať a podporovať kľúčové kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre ich úspešný vstup na trh práce a do života.

 

Mária Šumichrastová

 

učiteľka aplikovanej ekonómie

Fotogaléria - Handy Hands


Súvisiace odkazy: Odbory, Kontakty, Služby, Zváračská škola, Autoškola, Autoservis, Cukrárska výroba, Fotogaléria, Legislatíva školy, Vyučovanie a prázdniny, Rozvrh hodín, Termíny porád a skúšok, Maturitná skúška, Záverečná skúška, Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, Kritériá pre prijatie, Spravodajstvo, Povinné zverejňovanie, ŠkVP, Žiacka školská rada, Rada školy pri SOŠOaS Krupina, Triedy a triednictvo, Školský poriadok, Projekty, Cukráreň , Na stiahnutie, Vedenie školy, O škole, Pedagogickí zamestnanci, Zvonenie, Výchovné poradenstvo, Propagačné video, Kolektívna zmluva, Naši sponzori, Predaj prebytočného majetku, Obchodná verejná súťaž, Verejné obstarávanie, Prieskum trhu, Školský časopis, Učíme remeslá moderne, Žiacka Knižka, DIGIŠKOLA, Funny Tour 2016, Euroscola 2016, Erasmus+, DualPro, Eurscola 2017, Školská psychologička, Lala Tour 2017,

Náhodná fotografia