Dopravná prevádzka
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 02.01.2010        Po?et zobrazení: 5190          Tla?i? ?lánok

Dopravná prevádzka

3757 L DOPRAVNÁ PREVÁDZKA    01 cestná a mestská doprava

Je to 2-ročný študijný odbor určený  pre absolventov učebného odboru   autopravár. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou.

Charakteristika odboru:

     Študijný odbor poskytuje absolventom úplné stredné odborné vzdelanie.  Zo všeobecno-vzdelávacích predmetov a v odborných predmetoch prehlbuje a rozširuje komplexné vedomosti z oblasti dopravy.
     Príprava v odbore kladie dôraz na využívanie progresívnych technológií, ktoré súvisia s rozvojom techniky, súčasne poskytuje i základné vedomosti potrebné k založeniu a prevádzkovaniu podniku, živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky. Študijný odbor nadväzuje na učebné odbory príslušného zamerania. Pripravuje žiakov na výkon pracovných činností v cestnej a mestskej doprave so zameraním na:
-vnútroštátnu a medzinárodnú cestnú dopravu,
-elektrozariadenia motorových vozidiel,
-kombinovanú a vnútropodnikovú dopravu.

 


Súvisiace odkazy: Autoopravár, Cukrár, Obrábač kovov, Potravinárska výroba, Strojárstvo, NOVÉ ODBORY , Potravinárska výroba - učebný, Mechanik strojov a zariadení, Obchodná akadémia,

Náhodná fotografia