Činnosť RADY ŠKOLY
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 31.10.2011        Po?et zobrazení: 2570          Tla?i? ?lánok

Činnosť RADY ŠKOLY

   Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k riadiacej činnosti i fungovaniu školy.

   Rada školy navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy.

   Rada školy sa vyjadruje ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ďalej najmä:


1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,


2.  k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na  úpravu v učebných plánoch, a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,


3.  k informáciám o pedagogicko–organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,


4.  k správe o výchovno–vzdelávacích výsledkoch školy,

 
5.  k návrhu rozpočtu,


6.  k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

7.  k správe o výsledkoch hospodárenia školy.


Súvisiace odkazy: Štatút RADY ŠKOLY, Členovia RADY ŠKOLY,

Náhodná fotografia